Víctimes del genocidi franquista. Ni oblit ni perdó: justícia

EL MOVIMENT OLÍMPIC NO POT HONORAR FALANGISTES

Campanya Internacional per fer dimitir Samaranch de la Presidència d’Honor del Comitè Olímpic Internacional

Juan Antonio Samaranch, president honorari de l’actual Comitè Olímpic Internacional, té un passat feixista i de clara col.laboració amb el règim totalitari del General Francisco Franco a l’Estat espanyol. CATALÀ/CASTELLANO

dimecres 10 de juny de 2009

MANIFEST

El moviment olímpic no pot honorar falangistes

Benvolgut Senyor/Benvolguda Senyora,

Des de la seva fundació l’any 1894, el Moviment Olímpic -com a expressió de l’esport mundial organitzat- no ha deixat d’insistir en la necessitat que l’esport fos vist com una gran activitat disseminadora de valors ètics i democràtics arreu del món. Els seus documents fundacionals i de principis, inclouen entre aquests valors la germanor, la llibertat i la igualtat entre les comunitats humanes. Així, la Carta Olímpica, en la seva versió promulgada el 7 de juliol de 2007, parla en el seu primer punt del “valor educatiu del bon exemple i el respecte pels principis ètics fonamentals universals”. Alhora, al seu punt segon, estableix que l’esport ha de ser un mitjà per promoure una “societat pacífica preocupada per la preservació de la dignitat humana”. En paral.lel a això, el seu punt 4 destaca que “la pràctica de l’esport és un dret humà”.

Revelacions documentals recents, difoses per la prestigiosa revista d’història “Sàpiens” -amb seu a Barcelona- confirmen ben clarament que Juan Antonio Samaranch, president honorari de l’actual Comitè Olímpic Internacional, té un passat feixista i de clara col.laboració amb el règim totalitari del General Francisco Franco a l’Estat espanyol. Ho confirma sense cap gènere de dubte la fotografia que reproduïm més avall, reproduïda de l’esmentada revista, de la què importants historiadors han avalat la certesa documental. Nosaltres sincerament considerem que aquest fet fa del tot incompatible i incongruent que el Sr. Samaranch pugui continuar ostentant el càrrec de President Honorari del Comitè Olímpic Internacional. És per això que us demanem que us adheriu, personalment -o com a entitat- a la campanya internacional per exigir-ne la dimissió immediata. Us ho demanem pel bé de la democràcia i de l’esperit de germanor que ha d’imperar entre els pobles que conformen la gran família de l’esport mundial.

Atentament,

Democràcia i Dignitat a l’Esport/ Democracy and Dignity in Sport

info@democracyanddignityinsport.cat

Per adherir-vos o per saber més d’aquesta campanya, us preguem que us dirigiu al link:

www.democracyanddignityinsport.com


CASTELLANO

Manifiesto de la Campaña Internacional para pedir la dimisión de Samaranch de la Presidencia de Honor del Comité Olímpico Internacional

El movimiento olímpico no puede honrar a falangistas

Estimado Señor/Estimada Señora,

Desde su fundación en el año 1894, el Movimiento Olímpico -como expresión del deporte mundial organizado- no ha dejado de insistir en la necesidad que el deporte fuera visto como una gran actividad disseminadora de valores éticos y democráticos por todo el mundo. Sus documentos fundacionales y de principios, incluyen entre estos valores la hermandad, la libertad y la igualdad entre las comunidades humanas. Así, la Carta Olímpica, en su versión promulgada el 7 de julio de 2007, habla en su primer punto del “valor educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos fundamentales universales”. al mismo tiempo, en su punto segundo, establece que el deporte debe ser un medio por promover una “sociedad pacífica preocupada para la preservación de la dignidad humana”. Paralelamente a eso, su punto 4 destaca que “la práctica del deporte es un derecho humano”.

Revelaciones documentales recientes, difundidas por la prestigiosa revista de historia “Sapiens” -con sede en Barcelona- confirman bien claramente que Juan Antonio Samaranch, presidente honorario del actual Comité Olímpico Internacional, tiene un pasado fascista y de clara colaboración con el régimen totalitario del General Francisco Franco en el Estado español. Lo confirma sin ningún género de duda la fotografía que reproducimos más abajo, reproducida de la mencionada revista, cuya certeza documental ha sido avalada por importantes historiadores. Nosotros sinceramente consideramos que este hecho hace del todo incompatible e incongruente que el Sr. Samaranch pueda continuar ostentando el cargo de Presidente Honorario del Comité Olímpico Internacional. Por eso os pedimos que os adhiráis, personalmente -o como entidad- a la campaña internacional para exigir la dimisión inmediata. Os lo pedimos por el bien de la democracia y del espíritu de hermandad que debe imperar entre los pueblos que conforman la gran familia del deporte mundial.

Atentamente,

Democracia y Dignidad en el Deporte

info@democracyanddignityinsport.cat

Para adheriros o para saber más de esta Campaña os pedimos que os dirijáis al:

www.democracyanddignityinsport.com

SPIP | esquelet | | Mapa del lloc Web | Seguir la vida del lloc RSS 2.0