Víctimes del genocidi franquista. Ni oblit ni perdó: justícia

Va a tenir lloc el dia 25 de juny de 2011. Correspon a l’exercici de 2010

Informe sobre l’Assemblea general del Fòrum per la Memòria del País Valencià

Acords adoptats, Memòria d’activitats i Informe econòmic. CATALÀ/CASTELLANO

dimecres 27 de juliol de 2011

L’assemblea ha estat convocada amb la preceptiva antelació per la Presidenta del Fòrum per la Memòria del País Valencià. L’assemblea va començar en segona convocatòria a les 11:00 hores en la Societat Coral El Micalet. Hi assistiren 10 socis/es i altres dos amb vot delegat.

Es constitueix la Mesa de l’Assemeblea, elegint com a Presidenta Josefina Juste, i com a secretària, Victòria Sànchez.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS ADOPTATS

1 – Lectura i aprovació, s’ s’escau, de les actes anteriors.

Són aprovades per unanimitat.

2 – Debat i aprovació de les activitats i dels comptes de 2010.

Activitats

La Presidenta informa que les activitats bàsiques de l’Associació durant l’any 2010 han estat centrades en tres fronts diferenciats:
- Denunciar i difondre el genocidi franquista a València, assistint a diverses conferències en altres punts dels Països Catalans, de l’extranger i de l’Estat Espanyol; entrevistes en diferents mitjans d’informació, publicació d’articles i altres activitats.

- Mobilitzacions organitzant l’acte en memòria de les víctimes en el Cementeri General de València que, malgrat les prohibicions i la pluja, fou multitudinari. Organització també de les I Jornades Internacionals sobre genocidis i crims contra la humanitat, en les quals participaren ponents de diferents continents, amb una assistència de més de 125 persones. Campanya contra el monòlit instal•lat en la fossa comuna de la Sección 7ª dreta del susdit Cementeri, la qual va incloure també una demanda judicial. Tots els actes els hem realitzat conjuntament amb altres organitzacins i associacions amb l’objectiu de concienciar i implicar en la lluita per la rehabilitació jurídica de les víctimes del franquisme, a tots els sectors possibles de la societat.

- Continuar amb les demandes judicials per a reclamar l’exhumació judicial de les fosses comunes, per tal d’aconseguir que el franquisme siga reconegut com un règim genocida que va cometre crims contra la humanitat. Actualment, estem pendents de la resolució de l’Audiència Provincial d’Alacant pel cas dels afussellaments d’Oriola, y que el Tribunal Constitucional reolga el darrer recurs d’empara interposat, i anar al Tribunal Europeu de Drets Humans, en el cas que el Constitucional resolga de manera desfavorable les nostres demandes.

De totes les activitats dutes a terme durant 2010 hi ha informació molt més extensa en la nostra pàgina web: www.forumperlamemoria.org

També presentàrem en la Generalitat Valenciana els estatuts modificats, que ja han estat aprovats.

Igualment, hem mantingut correspondència i facilitat la informació necessària a tots els familiars de víctimes (majoritàriament de persones soterrades en les fosses comunes del Cementeri General de València, però també d’altres indrets) que s’hi han dirigit i que han estat centenars.

No hem rebut ni demanat cap subvenció. Les activitats les hem realitzades de forma autogestionada amb el suport i la col•laboració desinteresada de diferents entitats ciutadanes i de persones a títol individual, incloent-hi les nostres advocades.

Les activitats realitzades són aprovades per unanimitat.

Informe econòmic:

El Tresorer, Albert Pitarch, explica l’activitat econòmica durant 2010, presentant informe detallat i el balanç de les operacions realitzades. Informa que l’activitat econòmica de l’Associació s’ha finançat exclusivament pel pagament de les quotes dels socis i sòcies i per les aportacions d’entitas i associacions amb les quals hem dut a terme activitas conjuntes, i per particulars. Les despeses s’han ocasionat, bàsicament, per l’organització de les mobilitzacions, com ara l’acte en memòria de les víctimes del franquisme soterrades en les fosses comunes del Cementri General de València, la protesta contra la instal•lació del monòlit als feixistes en la fossa comuna de la Secció 7ª dreta i les I Jornades Internacionals sobre genocidis i crims contra la humanitat. A més a més, hem tingut les despeses corrents (manteniment de la pàgina web i del correu electrònic, apartats de correus, despeses de manteniment del compte bancari i de cobrament de quotes, despeses relacionades amb les denúncies, com, per exemple, poders per a pleits, correspondència, papereria, assistència a reunions de la Coordinadora de Col•lectius denunciants en l’Audiència Nacional espanyola, viatge a Madrid per a entrevistses amb la nostra advocada i altres diversos.

Al capdavall, partíem d’un saldo, a 1 de gener de 2010, de 11.501’05 euros, amb uns ingressos de 5.899 euros i unes despeses de 4.427’83 euros, resultant un saldo final al tancament de 13090’83 euros.

Ingressos: quotes de socis i sòcies, 2.920 euros; aportacions d’entitas i associacions i particulars, 3.031 euros. Total: 5.959 euros.

Despeses Totals: 4.427’83 euros.

S’aproven els comptes per unanimitat.

3 – Reorganització de l’Associació d’acrod amb els nous Estatuts ja aprovats per la Generalitat Valenciana.

Durant l’any 2010 s’elaboraren uns nous estatuts els quals van ser presentats a la Generalitat Valenciana i que foren aprovats. Els nous estatus simplifiquen el funcionament de la nostra Associació, que es declara totalment independent i sense dependència de cap altra. S’ha eliminat la Junta Directiva, sent substituida per un comité de Coordinació. Les reunions d’aquest Comité es convocaran de manera oberta i tots els assistents podran votar les decisions del Comité. Els nous estatuts també amplien les finalitats de l’Associació.

Sol Solaz pregunta si la nostra organització està integrada en els Foros por la Memoria i la presidenta explica que la nostra organització no forma part d’eixos Foros, ja que fòrem expulsats sense que, ni tan sols, s’ens fera la comunicació preceptiva, motiu pel qual no puguèrem fer cap tipus de reclamació. En tinguèrem coneixement per un article publicat en Levante-EMV, on el president de la Federació dels Fòrums, Pedreño de cognom, declarava que, bàsicament havíem estat expulsats per no assistir a les assemblees, haver interposat denúncia pèr crims contra la humanitat i desaparicions forçades durant el franquisme en l’audiència nacional espanyola, contra el criteri de la Federació, i per haver realitzat, al seu parer, el treball de documentació de les fosses comunes de València sense rigor científic. Igualment, informa que la nostra Associació està integrada en una coordinadora de col•lectius i associacions denunciants en l’Audiència nacional espanyola de desaparicions forçades i crims contra la humanitat.

4 – Informe sobre els judicis que tenim pendents (Tribunal Constitucional, d’Estrasburg, Audiència provincial d’Alacant i processament del jutge Baltasar Garzón)

El Tribunal Constitucional va emetre la resolució sobre l’últim recurs d’empara que interposàrem contra la resolució de la Sala del Penal de l’Audiència Nacional espanyola, per la qual anul•lava l’Orde judicial d’exhumacions de les fosses comunes del Cementeri General de València, sense que ens ho comunicara prèviament, la qual cosa va impedir que la nosra advocada pugués comparèixer per a realitzar les al•legacions necessàries. Açò suposa una vulneració dels nostres drets fonamentals. Els arguments per a no admetre el recurs estan basats en què "... no se ha satisfecho la carga consistente en justificar la especial trascendencia constitucional del recurso, por lo que no se admite a trámite el recurso...", tot i que també especifica que ”no tiene nada que decir sobre la verosimilitud de los hechos denunciados” (El reurs d’empara constava de desenes de fulls i, per tant, la trascendència estava més que justificada). La nostra advocada prepara un nou recurs pel Tribunal d’Estrasburg, el qual serà presentat en el termini estipulat. Del recurs que interposàrem en l’Audiència provincial d’Alacant –ja fa més d’un any i mig, pel afussellaments d’Oriola- no en tenim notícia.

Pel que fa al jutge Garzón, s’assenyala que les investigacions sobre els crims del franquisme foren realitzades per les associacions i col•lectius d’afectats i no per aquest jutge. De fet, les primeres denúncies van ser presentades el mateix dia que el Parlament espanyol aprovava la Lei de Memòria Històrica, com a mesura de protesta. L’esmentat jutge, i durant dos anys, no va fer cap diligència amb les denúncies, ni tan sols per donar trasllat al fiscal. Va ser dos anys més tard quan va emetre l’Auto pel qual es declarava competent per a la instrucció del sumari (dia 16 d’octubre de 2008). tancant-lo un mes i dos dies més tard a través d’un altre Auto en el qual es delarava incompetent. La raó és que no n’hi havia culpables per a jutjar, ja que les 44 persones que va imputar, pertanyents a les cúpules militars i governs del franquisme fins l’any 1952, havien mort totes, donat el temps transcorregut, segons acreditaven els seus corresponents certificats de defunció. Cal aclarar que una causa penal no pot continuar si no n’hi ha culpables als quals imputar i que la mort extingeix la responsabilitat penal En el mateix Auto, se n’inhibeix a favor dels Jutjats Territorials d’on procedien les denúncies, raó per la qual les associacions denunciants hem hagut de fer un pelegrinatge per molts Tribunals del’Estat Espanyol. Així i tot, fraccionà el sumari i ja és pràcticament impossible que torna a unificar-se mai. Posteriorment, el sindicat Manos Limpias denuncia al jutge per prevaricació (entre altres motius, declarar-se competent en una causa quan no ho és). Entenem que totes aquestes circumstàncies no són explicades objectivament pels mitjans de comunicació, la qual cosa dóna lloc a molta confusió respecte el paper d’aquest jutge en el Sumari.

5 – Projectes per 2011.

Es realitzaran, bàsicament, activitats de denúncia del genocidi franquista i actes d’homenatge a les víctimes i es continuarà amb la línia judicial.

6 – Línia a seguir davant les prohibicions amb què l’Ajuntament de València ataca els actes en desgreuge i memòria de les víctimes.

S’acorda seguir la línia portada endavant fins el moment, és a dir, realitzar els actes malgrat les prohibicions, les quals considerem un atac a la llibertat d’expressió.

7 – Domicili de l’Associació.

Davant el canvi d’Estatuts, també es va canviar l’adreça del’Associació. La CNT ens ajudà prestant-se a acollir-nos, cedint-nos el seu propi local com a seu i una sala per a realitzar reunions, rebre els interessats, etc. Encara no ens hem ubicat en el local, degut a problemes d’infrastructura per al trasllat i condicionament i a la necessitat de duplicar l’arxiu com a mitjà de preservació del mateix.

8 – Renovació de càrrecs del Comité de Coordinació que subsitueix a l’anterior junta Directiva.

El vicepresident, Antonio López Quiles, ha comunicat que, permotius de treball, ha hagut de traslladar-se de ciutat, la qual cosa l’impossibilita per a continuar en el càrrec.Victòria Sànchez deixa la secretaria per motius personals i Empar Salvador planteja la impossibilitat de continuar sent la presidenta per motius de salut. Planteja també que pot seguir com a vicepresidenta en funcions de recoláment al president. Proposa per al càrrec a Albert Pitarch, el qual exerceix a hores d’ara de Tresorer i per considerar-lo una persona totalment legitimada per a representar l’Associació. Per una banda, és un afectat ja que compta amb un familiar soterrat a les fosses comunes de València i, per altra banda, és un dels 18 familiars que denunciaren, junt a l’Associació, les desaparicions forçades i els crims contra la humanitat durant el franquisme, demanant l’exhumació judicial del seu familiar. Tote i tots els presents accepten per unanimitat la proposta de que Albert siga el president i Empar siga vicepresidenta. Josefina Juste proposa que dus vocalies serveixen de recolçament a la secretaria i a la tresoreria, que sembla bé a tots i a totes. Es proposen com a nous vocals, Josefina Juste (coma recolçament a la Secretaria) i Benjamí Castell (com a recolçament a la Tresoreria). Josep Manel Aragó continua com a vocal- Sol Solaz és proposada como a secretària i Marian Cañada com a tresorera.

El Comité de Coordinació queda format de la següent manera, sent elegits tots els seus membres per unanimitat:

President: Albert Pitarch Vicepresidenta: Empar Salvador Tresorera: Marian Cañada Secretària: Sol Solaz Vocal: Josep Manel Aragó Vocal: Benjamí Castell Vocal: Josefina Juste

Castellano

La asamblea ha sido convocada con la preceptiva antelación por la Presidenta del Fòrum per la Memòria del País Valencià. La asamblea se realizaró en segunda convocatoria a las 11 horas en la SC El Micalet a cuales asistieron 10 socios/as y otros 2 con voto delegado.

Se constituye la Mesa de la Asamblea, eligiendo como Presidenta a Josefina Juste, y como secretaria a Victoria Sánchez.

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS

1.- Lectura y aprobación de las actas anteriores Son aprobadas por unanimidad

2.- Debate y aprobación de las actividades y de las cuentas de 2.010

Actividades:

La Presidenta informa que las actividades básicas de la asociación durante 2010 han estado centradas en tres frentes diferenciados:
- Denunciar y difundir el genocidio franquista en Valencia, asistiendo a diferentes conferencias en diferentes puntos de los Paises Catalanes, del extranjero y del estado español; entrevistas en diferentes medios de información, pubicación de artículos y otras actividades.

- Movilizaciones organizando el acto en memoria de las víctimas en el cementerio general de Valencia, que a pesar de las prohibiciones y la lluvia, fue multitudinario. Organizando también las I Jornadas Internacionales sobre genocidios y crímenes contra la humanidad en las que participaron ponentes de diferentes continentes, con una asistencia de mas de 125 personas. Campaña contra el monolito instalado en la fosa común de la Sección 7ª Derecha, que también incluyó una demanda judicial. Todos los actos los hemos realizado conjuntamente con otras organizaciones y asociaciones con la finalidad de concienciar y implicar en la lucha por la rehabilitación jurídica de las víctimas del franquismo, a todos los sectores posibles de la sociedad.

- Seguir con las demandas judiciales para reclamar la exhumación judicial de las fosas comunes y conseguir que el franquismo sea reconocido como un régimen genocida que cometió crímenes contra la humanidad. Actualmente estamos pendientes de la resolución de la Audiencia Provincial de Alicante por el caso de los fusilamientos de Orihuela, y de que el Tribunal Constitucional resuelva el último recurso de amparo interpuesto y ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso de que el Constitucional resuelva de forma desfavorable nuestras demandas.

De todas las actividades realizadas durante 2010 hay información mucho mas amplia en nuestra página web www.forumperlamemoria.org

También presentamos en la Generalitat Valenciana los estatutos modificados, que ya han sido aprobados

Igualmente hemos mantenido correspondencia y facilitado la información necesaria a todos los familiares de víctimas ( mayoritariamente de personas enterradas en las fosas comunes del cementerio de Valencia, pero también de otros sitios) que se han dirigido a nuestra asociación, y que han sido centenares.

No hemos recibido ni pedido ninguna subvención. Las actividades las hemos realizado de forma autogestionada con el apoyo y la colaboración desinteresada de diferentes entidades ciudadanas y de personas a título individual, lo que incluye también a nuestras abogadas.

Las actividades realizadas son aprobadas por unanimidad

Informe económico:

El Tesorero, Albert Pitarch, explica la actividad económica durante 2010, presentando informe detallado y balance de todas las operaciones realizadas.

Informa que la actividad económica de la asociación se ha financiado exclusivamente por el pago de las cuotas de los socios y socias y por las aportaciones de entidades y asociaciones con las que hemos realizado actividaes conjuntas, y por particulares.

Los gastos se han ocasionado, básicamente, por la organización de las movilizaciones como el acto en memoria de las víctimas del franquismo enterradas en las fosas comunes del Cementerio de Valencia, la instalación del monolito a los fascistas en la fosa común de la Sección 7ª Derecha y las I Jornadas Internacionales sobre genocidios y crímenes contra la humanidad. Además hemos tenido los gastos corrientes (mantenimiento de la página web y del correo electrónico, apartados de correos, gastos de mantenimiento de la cuenta bancaria y de cobro de cuotas, gastos relacionados con las denuncias, como poderes para pleitos, correspondencia, papelería, asistencia a reuniones de la Coordinadora de Colectivos denunciantes en la Audiencia Nacional española, viaje a Madrid para entrevistas con nuestra abogada y otros varios.

En resumen, partíamos de un saldo a 1 de enero de 2010 de 11.501,05 euros, con unos ingresos de 5.899 euros y unos gastos de 4.427,83 euros, resultando un saldo final al cierre de 13.090,83 euros.

Ingresos: cuotas de socios y socias: 2.920 €; aportaciones de entidades, asociaciones y particulares: 3.031 €. Total: 5.959 euros

Gastos totales: 4.427,83 €

Se aprueban las cuentas por unanimidad.

3.- Reorganización de la asociación de acuerdo con los nuevos Estatutos ya aprobados por la Generalitat Valenciana . Durante el año 2010 se elaboraron unos nuevos estatutos que se presentaron a la Generalitat Valenciana los cuales fueron aprobados. Los nuevos estatutos simplifican el funcionamiento de nuestra asociación y se declara totalmente independiente sin tener ninguna dependencia de ninguna otra. Se ha eliminado la Junta Directiva y se ha sustituido por un Comité de Coordinación. Las reuniones de este Comité se convocarán de manera abierta y todos los asistentes podrán votar las decisiones del Comité. Los nuevos estatutos también amplían los fines de la asociación. Sol Solaz pregunta si nuestra organización está integrada en los Foros por la Memoria y la Presidenta, Empar Salvador explica que nuestra organización no forma parte de los Foros por la Memoria ya que fuimos expulsados sin que tan siquiera se nos hiciese la comunicación preceptiva, motivo por el cual no pudimos realizar ningún tipo de reclamación. Tuvimos conocimiento de la expulsión a través de un artículo publicado en el Diario Levante-EMV, en el que el presidente de la Federación de los Foros, de apellido Pedreño, declaraba que básicamente habíamos sido expulsados por no asistir a las asambleas, haber interpuesto denuncia por crímenes contra la humanidad y desapariciones forzadas durante el franquismo en la Audiencia Nacional Española contra el criterio de la Federación y por haber realizado, según su criterio, el trabajo de documentación de las fosas comunes del Cementerio general de Valencia sin rigor científico. Igualmente informa que nuestra asociación está integrada en una coordinadora de colectivos y asociaciones denunciantes en la Audiencia Nacional Española de desapariciones forzadas y crímenes contra la Humanidad..

4.- Informe sobre los juicios que tenemos pendientes (Tribunal Constitucional, de Estrasburgo, Audiencia Provincial de Alicante y procesamiento del juez Baltasar Garzón).

El Tribunal Constitucional se emitido la resolución sobre el último recurso de amparo que interpusimos contra la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Española por la cual anulaba la Orden judicial de exhumaciones de las fosas comunes del Cementerio general de Valencia, sin que se nos hubiese comunicado previamente, lo cual impidió que nuestra abogada pudiese comparecer para realizar las alegaciones necesarias, lo cual supone la vulneración de nuestros derechos. Los argumentos para no admitir el recurso los basa en que "... no se ha satisfecho la carga consistente en justificar la especial trascendencia constitucional del recurso, por lo que no se admite a trámite el recurso...", aunque también especifica que ”no tiene nada que decir sobre la vesosimilitud de los hechos denunciados” (El recurso de amparo constaba de decenas de folios, por lo que la trascendencia estaba mas que justificada ). Nuestra abogada prepara un nuevo recurso para acudir al Tribunal de Estrasburgo que será presentado en el plazo estipulado. Del recurso que interpusimos en la Audiencia Provincial de Alicante, hace ya un año y medio largo por los fusilamientos de Orihuela, no tenemos notícia.

Respecto al juez Garzón, se señala que las investigaciones sobre los crímenes del franquismo fueron realizadas por las asociaciones y colectivos de afectados y no por este juez. De hecho, las primeras denuncias fueron presentadas el mismo día que el Parlamento español aprobaba la Ley de la Memoria Histórica, como medida de protesta. Dicho juez, durante dos años, no realizó ninguna diligencia con las denuncias, ni tan siquiera dar traslado al fiscal. Fue dos años más tarde cuando emitió el Auto por el cual se declaraba competente para la instrucción del sumario (día 16 de octubre de 2.008), cerrándolo un mes y dos días más tarde a través de otro Auto en el que se declaraba incompetente por no haber culpables a los que juzgar, ya que las 44 personas que imputó, pertenecientes a las cúpulas militares y gobiernos del franquismo hasta el año 52, todas, obviamente, habían muerto dado el tiempo trascurrido, según acreditaban sus correspondientes certificados de defunción. Hay que aclarar que una causa penal no puede seguir si no hay culpables a los que imputar y que la muerte extingue la responsabilidad penal. En el mismo auto (día 18 de noviembre de 2008), se inhibió a favor de los Juzgados Territoriales de donde procedían las denuncias, razón por la cual las asociaciones denunciantes, hemos tenido que realizar un peregrinaje por muchos Tribunales del estado español, pero sobre todo fraccionó el sumario y ya es prácticamente imposible que vuelva a unirse nunca. Posteriormente, el sindicato Manos Limpias denuncia al juez por prevaricación, que entre otras cosas es declararse competente en una causa que no lo es. Todas estas circunstancias entendemos que no son explicadas objetivamente por los medios de comunicación, lo que da lugar a mucha confusión respecto del papel de este juez en el Sumario.

5.- Proyectos para 2011

Se realizarán básicamente, actividades de denuncia del genocidio franquista y actos de homenaje a las víctimas y se continuará con la línea judicial.

6.- Línea a seguir ante las prohibiciones con que el Ayuntamiento de Valencia ataca los actos en desagravio y memoria de las víctimas

Se acuerda seguir la línea llevada adelante hasta el momento, es decir, realizar los actos a pesar de las prohibiciones que consideramos un ataque a la libertad de expresión

7.- Domicilio de la asociación

Ante el cambio de Estatutos, también se cambió el domicilio de la asociación. La CNT, nos ayudó prestándose a acogernos, cediéndonos su propio local como sede y una sala para realizar reuniones, recibir a los interesados e interesadas, etc. Todavía no nos hemos ubicado en el local debido a los problemas de infraestructura para el traslado y acondicionamiento y a la necesidad de duplicar el archivo como medio de preservación.

8.- Renovación de cargos del Comité de Coordinación que sustituye a la anterior Junta Directiva

El Vicepresidente, Antonio López Quiles ha comunicado que por motivos de trabajo ha debido trasladarse a vivir a otra ciudad lo que le imposiblita seguir en el cargo, Victoria Sánchez deja la Secretaría por motivos personales y Empar Salvador plantea la imposiblilidad de seguir siendo la presidenta por motivos de salud. Plantea de que en tal caso puede ser la vicepresidenta en funciones de apoyo al Presidente. Propone para el cargo de Presidente a Albert Pitarch, que actualmente ejerce de Tesorero por considerarle un persona totalmente legitimada para representar a la asociación. Por una parte es un afectado ya que cuenta con un familiar enterrado en las fosas comunes del Cementerio general de Valencia y por otra, es uno de los 18 familiares que denunciaron junto a la asociación las desapariciones forzadas y los crímenes contra la humanidad durante el franquismo pidiento la exhumación judicial de su familiar.

Todas y todos los presentes aceptan por unanimidad la propuesta de que Albert sea el Presidente y de que Empar sea Vicepresidenta. Josefina Juste propone que dos vocalías sirvan de apoyo a la secretaría y a la tesorería, lo que parece bien a todos y a todas. Se propone como nuevos vocales a Josefina Juste (como apoyo a secretaría) y Benajamí Castell (como apoyo a tesorería). Josep Manel Aragó sigue en su puesto de vocal. Sol Solaz es propuesta como Secretaria y Marian Cañada como Tesorera

El Comité de Coordinación queda formado de la siguiente forma, siendo elegidos todos sus miembros por unanimidad

Presidente: Albert Pitarch Vicepresidenta: Empar Salvador Tesorera: Marian Cañada Secretaria: Sol Solaz Vocal: Josep Manel Aragó Vocal: Benjamí Castell Vocal: Josefina Juste

SPIP | esquelet | | Mapa del lloc Web | Seguir la vida del lloc RSS 2.0