Víctimes del genocidi franquista. Ni oblit ni perdó: justícia

Nota informativa del Fòrum per la Memòria del País Valencià. 20/1/2010

L’Ayuntament de València pretén instal·lar un monument als franquistes en la fossa comuna de la Secció 7ª Dreta en la qual van ser soterrades milers de víctimes del franquisme

La pretensió de l’Ajuntament de València d’erigir un monòlit “En memòria de tots els qui van donar la seua vida per l’Espanya que creien millor”, suposa un intent d’honrar i reconéixer persones implicades en el criminal colp d’estat feixista de 18 de juliol de 1936 contra el legítim govern de la IIª República, recolzat per l’Alemanya nazi i el feixisme italià de Mussolini, que van assassinar centenars de milers de persones que van lluitar per la llibertat i la legalitat constitucional i van causar la mort a altres centenars de milers més, a causa de les miserables condicions de vida que el franquisme els va imposar. Honrar i fer reconeixements a implicats en delictes de crims contra la humanitat, està tipificat com a delicte d’apologia del feixisme i del colpisme en els països de l’àrea europea i dels altres continents del planeta. CATALÀ/CASTELLÀ

dimecres 20 de gener de 2010

CATALÀ/CASTELLANO

Petició a l’Ajuntament de València de paralització immediata de les obres en la fossa comuna de la Secció 7a Dreta del Cementeri general.

En el dia d’avui esta Associació i familiars de víctimes del franquisme llançades a la fossa comuna de la Secció 7a Dreta, hem presentat en l’Ajuntament de València un escrit on demanem la paralització immediata de les obres que estan realitzant-se en l’esmentada fossa.

Pels mitjans de comunicació, hem tingut coneixement que en l’esmentada fossa estan realitzant-se obres d’enjardinament i instal•lació d’un monòlit “en memòria de tots els qui van donar la vida per l’Espanya que creien millor”, en haver estat sobreseguts i arxivats els procediments judicials iniciats per esta associació i per familiars de víctimes del franquisme llançades a les fosses comunes del Cementeri general de València.

Davant d’esta informació fem públic que esta associació i 18 familiars de víctimes vam interposar el dia 16 de novembre de 2009, un Recurs d’Empara davant del Tribunal Constitucional contra la interlocutòria de l’Audiència Provincial de València que declarava el sobreseïment del sumari per a exhumar les fosses comunes del cementeri de València i investigar els delictes de detenció il•legal i desaparicions forçades durant el franquisme, tipificats com a crims contra la humanitat, a més de recuperar les restes dels familiars dels denunciants, tirats en eixes fosses. Diligències totes elles derivades de la denúncia presentada en el seu dia per esta associació en el Jutjat Central d’Instrucció núm. 5 de l’Audiència Nacional, per la qual cosa el procediment judicial no està arxivat ja que hi ha la possibilitat que s’atenga allò que s’ha sol•licitat per esta part, és a dir l’exhumació de les fosses comunes del cementeri de València, entre elles la de la Secció 7a Dreta.

La petició judicial d’exhumació s’ha realitzat seguint les recomanacions d’Amnistia Internacional i d’altres organismes internacionals, que parteixen del fet que les exhumacions són un deure de l’Estat que és qui ha de realitzar-les, i que Espanya és l’únic país que trasllada a les associacions, partits i particulars la competència de recuperar les despulles de les víctimes, sufragant fins i tot les despeses per mitjà de subvencions, sense que existisquen antecedents d’esta situació en cap altre país, a més de l’opinió d’altres experts que afirmen que les exhumacions realitzades sense les ordres judicials corresponents, poden suposar el segrest i la destrucció de proves de crims perpetrats durant el genocidi franquista.

D’altra banda, entenem que la pretensió de l’Ajuntament de València d’erigir un monòlit “En memòria de tots els qui van donar la seua vida per l’Espanya que creien millor”, suposa un intent d’honrar i reconéixer persones implicades en el criminal colp d’estat feixista de 18 de juliol de 1936 contra el legítim govern de la IIª República, recolzat per l’Alemanya nazi i el feixisme italià de Mussolini, entre altres, que van assassinar centenars de milers de persones que van lluitar per la llibertat i la legalitat constitucional i van causar la mort per fam, fred, desnutrició i malalties no assistides, entre altres causes, a altres centenars de milers més, a causa de les miserables condicions de vida que el franquisme els va imposar. Honrar i fer reconeixements a implicats en delictes de crims contra la humanitat, està tipificat com a delicte d’apologia del feixisme i del colpisme en els països de l’àrea europea i dels altres continents del planeta.

Finalment entenem que la pretensió de l’Ajuntament de València, amb la instal•lació de l’esmentat monòlit, és un insult a les víctimes i a les seues famílies, que no han estat rehabilitades, ni jutjat els responsables i col•laboradors del genocidi franquista, després de més de 30 anys de “democràcia” i més de 70 d’haver-se proclamat la dictadura militar feixista, motiu pel qual hom no pot sota cap raó, donar el mateix tracte a víctimes i a botxins, a delinqüents defensors del feixisme i del totalitarisme, que van provocar o van recolzar el criminal colp d’estat militar feixista, que als que van caure en defensa de la llibertat, del bé comú i de la legalitat constitucional.

València, 20 de gener de 2010

CASTELLANO

El Ayuntamiento de Valencia pretende instalar un monumento a los franquistas en la fosa común de la Sección 7ª Derecha de Cementerio General en la que fueron enterradas miles de sus víctimas. Las obras ya han empezado.

En el día de hoy esta Asociación y familiares de víctimas del franquismo tiradas a la fosa común de la Sección 7ª Derecha, hemos presentado en el Ayuntamiento de Valencia un escrito pidiendo la paralización inmediata de las obras que están realizándose en dicha fosa.

A través de los medios de comunicación, hemos tenido conocimiento de que en la mencionada fosa están realizándose obras de ajardinamiento e instalación de un monolito “en memoria de todos los que dieron la vida por la España que creían mejor”, al haber sido sobreseídos y archivados los procedimientos judiciales iniciados por esta asociación y por familiares de víctimas del franquismo tiradas a las fosas comunes del Cementerio general de Valencia.

Ante esta información hacemos público que esta asociación y 18 familiares de víctimas interpusimos el día 16 de noviembre de 2.009, un Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional contra el Auto de la Audiencia Provincial de Valencia que declaraba el sobreseimiento del sumario para exhumar las fosas comunes del cementerio de Valencia e investigar los delitos de detención ilegal y desapariciones forzadas durante el franquismo, tipificados como crímenes contra la humanidad, y recuperar los restos de los familiares de los denunciantes, tirados a esas fosas. Diligencias todas ellas derivadas de la denuncia presentada en su día por esta asociación en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional no estando por tanto el procedimiento judicial archivado puesto que cabe la posibilidad de que se atienda lo solicitado por esta parte, es decir la exhumación de las fosas comunes del cementerio de Valencia, entre ellas la de la Sección 7ª Derecha.

La petición judicial de exhumación se ha realizado siguiendo las recomendaciones de Amnistía Internacional y de otros organismos internacionales, que parten de que las exhumaciones son un deber del Estado que es quien debe realizarlas, siendo España el único país que traslada a las asociaciones, partidos y particulares la competencia de recuperar los restos de las víctimas, sufragando incluso los gastos a través de subvenciones, sin que existan antecedentes de esta situación en ningún otro país, además de la opinión de otros expertos que afirman que las exhumaciones realizadas sin la órdenes judiciales correspondientes, pueden suponer el secuestro y la destrucción de pruebas de crímenes perpetrados durante el genocidio franquista.

Por otra parte, entendemos que la pretensión del Ayuntamiento de Valencia de erigir un monolito “En memoria de todos los que dieron su vida por la España que creían mejor”, supone un intento de honrar y reconocer a personas implicadas en el criminal golpe de estado fascista de 18 de julio de 1936 contra el legítimo gobierno de la II República, apoyado por la Alemania nazi y el fascismo italiano de Mussolini, entre otros, que asesinaron a centenares de miles de personas que lucharon por la libertad y la legalidad constitucional y causaron la muerte por hambre, frío, desnutrición y enfermedades no asistidas, entre otras causas, a otros cientos de miles más, debido a las miserables condiciones de vida que el franquismo les impuso. Honrar y hacer reconocimientos a implicados en delitos de crímenes contra la humanidad, está tipificado como delito de apología del fascismo y del golpismo en los países del área europea y de los demás continentes del planeta.

Por último entendemos que la pretensión del Ayuntamiento de Valencia, con la instalación de dicho monolito, es un insulto a las víctimas y a sus familias, que no han sido rehabilitadas, ni juzgado los responsables y colaboradores del genocidio franquista, tras más de 30 años de “democracia” y más de 70 de haberse proclamado la dictadura militar fascista, no pudiendo bajo ninguna razón, dar el mismo trato a víctimas y a verdugos, a delincuentes defensores del fascismo y del totalitarismo, que provocaron o apoyaron el criminal golpe de estado militar fascista, que a los que cayeron en defensa de la libertad, del bien común y de la legalidad constitucional.

Valencia, 20 de enero de 2.010

SPIP | esquelet | | Mapa del lloc Web | Seguir la vida del lloc RSS 2.0