-->Principal
-->Qui som?
-->Documents
-->Fossars
-->Camps Extermini
-->Enllaços
-->Web Federal
-->Ajudes Judici
-->Fer-se sòcia/i
-->Privat
 
dimecres 28 de novembre de 2007
COMUNICAT DEL FÒRUM PER LA MEMÒRIA DEL PAÍS VALENCIÀ

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER L’APEL·LACIÓ DE LA SENTÈNCIA DEL RECURS CONTENCIOSO ADMINISTRATIU PER A LA PROTECCIÓ DE LA FOSSA COMUNA EN QUÈ HI HA SOTERRADES VÍCTIMES DE LA DICTADURA FRANQUISTA


(Texto bilingue)

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER L’APEL·LACIÓ DE LA SENTÈNCIA DEL RECURS CONTENCIOSO ADMINISTRATIU PER A LA PROTECCIÓ DE LA FOSSA COMUNA EN QUÈ HI HA SOTERRADES VÍCTIMES DE LA DICTADURA FRANQUISTA

Entenem que la sentència, en donar la raó a l’Ajuntament de València en la seua pretensió de construir 1.030 nínxols sobra la Fossa de la Secció 7a Dreta, permet la destrucció de les restes de les víctimes del franquisme soterrades allà, cosa que va contra l’esperit del projecte de la Llei de la Memòria Històrica (ja aprovada pel Congrés dels Diputats), que protegeix aquests espais i legitima les associacions per a exercir les actuacions necessàries en defensa de la memòria de les víctimes. Igualment entenem que va contra allò disposat per l’anomenat Conveni de Ginebra (signat per l’Estat espanyol), en què es disposa que les víctimes civils de conflictes armats, tenen dret a una sepultura a perpetuïtat. El Fòrum per la Memòria considera que aquesta Resolució Judicial, juntament amb la construcció de l’anomenat ’macrosantuari’, en un terreny públic de més de 3.000 metres quadrats donat per l’Ajuntament de València, dedicat a les anomenades “víctimes de la Santa Croada”, porten fins al límit la discriminació, el greuge i l’afronta a les víctimes del franquisme i a les seues famílies.

Considerem que l’esmentada sentència empra el tema de la il·legitimitat alegada pel Ministeri Fiscal per a no entrar en el fons de la nostra demanda, que és la protecció de la Fossa Comuna de la Secció 7a Dreta i de les deixalles de les víctimes allà soterrades.

Tenint en compte que el Ministeri de la Presidència del Govern ha aprovat i finançat el projecte presentat pel Fòrum de la Memòria del País Valencià per a la investigació, documentació i divulgació de les Fosses Comunes del cementiri de València, així com allò disposat pel Consell d’Europa en matèria de denúncia de la dictadura franquista i del reconeixement de les víctimes per ella generades, hem acordat sol·licitar la intervenció del Govern de l’Estat i del Consell d’Europa amb el fi de protegir les restes de les víctimes del Franquisme soterrades a la Fossa objecte d’aquest litigi.

No entenem l’actuació del Ministeri Fiscal en nega-nos la legitimitat per a actuar en defensa de l’honor de les víctimes, quan les seues famílies difícilment poden exercir-lo, ja que les fosses estaven en la més absoluta clandestinitat, ja que tant aquest govern municipal com els anteriors n’havien silenciat l’existència. D’altra banda considerem que la defensa de l’honor de les víctimes del franquisme és una obligació de qualsevol ciutadà/na a que es considere demòcrata. Igualment ens crida l’atenció que per una part el Ministeri Fiscal, depenent del Ministre de Justícia, ens negue legitimitat, i per una altra el Ministeri de Presidència del Govern ens avale i financie el projecte d’investigació.

Així mateix exigim que en cas que es reconstruesca la Fossa, es realitze amb totes les cauteles i garanties, sempre sota la direcció i supervisió dels tècnics i especialistes competents en aquesta matèria, ja que el dany que pot produir-li tal reconstrucció pot ser irreparable, fins i tot major que els danys ja causats per l’Ajuntament en intentar construir-hi els nínxols.

Per tot allò ací exposat, aquesta associació presentarà davant el Tribunal Constitucional el recurs d’empar.

Valéncia, 27 de novembre de 2.007


COMUNICADO DEL FÒRUM PER LA MEMÒRIA DEL PAÍS VALENCIÀ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA POR APELACIÓN DE LA SENTENCIA DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA LA PROTECCIÓN DE LA FOSA COMÚN EN LA QUE ESTÁN ENTERRADAS VÍCTIMAS DE LA DICTADURA FRANQUISTA.

1º).- Entendemos que la sentencia, al dar la razón al Ayuntamiento de Valencia en su pretensión de construir 1.030 nichos sobre la Fosa de la Sección 7ª Derecha, permite la destrucción de los restos de las víctimas del franquismo enterradas en ella, lo que va contra el espíritu del proyecto de la Ley de la Memoria Histórica (ya aprobado por el Congreso de los Diputados), que protege estos espacios y legitima a las asociaciones para ejercer las actuaciones necesarias en defensa de la memoria de las víctimas. Igualmente entendemos que va contra lo dispuesto por el llamado Convenio de Ginebra (suscrito por el Estado español), en que se dispone que las víctimas civiles de conflictos armados, tienen derecho a una sepultura a perpetuidad.

El Fòrum per la Memòria considera que esta Resolución Judicial, junto con la construcción del llamado “macrosantuari”, en un terreno público de más de 3.000 m2 donado por el Ayuntamiento de Valencia, dedicado a las llamadas “víctimas de la Santa Cruzada”, llevan al límite la discriminación, el agravio y la afrenta a las víctimas del franquismo y a sus familias.

2º).- Consideramos que dicha sentencia utiliza el tema de la ilegitimidad alegada por el Ministerio Fiscal para no entrar en el fondo de nuestra demanda, que es la protección de la Fosa Común de la Sección 7ª Derecha y de los restos de las víctimas en ella enterradas.

3º).- Teniendo en cuenta que el Ministerio de la Presidencia del Gobierno ha aprobado y financiado el proyecto presentado por el Fòrum per la Memòria del P.V. para la investigación, documentación y divulgación de las Fosas Comunes del cementerio de Valencia, así como la dispuesto por el Consejo de Europa en materia de denuncia de la dictadura franquista y del reconocimiento de las víctimas por ella generadas, hemos acordado solicitar la intervención del Gobierno del Estado y del Consejo de Europa con el fin de proteger los restos de las víctimas del franquismo enterradas en la Fosa objeto de este litigio.

4º).- No entendemos la actuación del Ministerio Fiscal negándonos la legitimidad para actuar en defensa del honor de las víctimas, cuando sus familias dificilmente podían ejercerlo, ya que las Fosas estaban en la más absoluta clandestinidad, pues tanto este gobierno municipal como los anteriores habían silenciado su existencia. Por otra parte consideramos que la defensa del honor de las víctimas del franquismo es una obligación de cualquier ciudadano/a que se considere demócrata.

Igualmente nos llama la atención que por una parte el Ministerio Fiscal, dependiente del Ministro de Justicia, nos niegue legitimidad, y por la otra, el Ministerio de Presidencia del Gobierno nos avale y financie el proyecto de investigación.

5º).- Asimismo exigimos que en caso de que se reconstruya la Fosa, se realice con todas las cautelas y garantías, siempre bajo la dirección y supervisión de los técnicos y especialistas competentes en esta materia, ya que el daño que puede producirle dicha reconstrucción puede ser irreparable, incluso mayor a los daños ya causados por el Ayuntamiento al intentar construir los nichos.

6º).- Por todo lo anterior, esta Asociación presentará ante el Tribunal Constitucional el recurso de amparo.

Valencia, 27 de noviembre de 2.007

<//tr>
 
 
 
 

Llistats

dijous 15 de febrer de 2007

Llistat de gent republicana morta a les presons de València soterrades a les Fosses Comunes

diumenge 10 de desembre de 2006


LLISTATS DE GENT SOTERRADA ALS FOSSARS COMUNS DEL CEMENTIRI DE VALÈNCIA

Creative Commons License Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@yahoo.es