-->Principal
-->Qui som?
-->Documents
-->Fossars
-->Camps Extermini
-->Enllaços
-->Web Federal
-->Fer-se sòcia/i
-->Privat
 
dissabte 20 de setembre de 2008
La investigació ha permés la identificació de 24.000 persones totes tirades a les fosses comunes y de diversos milers de persones igualment tirades a les fosses sense registrar

Nota informativa del Fòrum per la Memòria del País Valencià sobre les diligències prèvies del sumari sobre desaparicions forçades


l’estratègia franquista va ser “de destrucció cultural, per determinar una configuració social, tant per l’eliminació d’una elit cultural, com per l’extermini intencionat d’un grup social diferenciat, dirigida la repressió implacable contra classes socials populars”

(JPG)

catalá/castellá

NOTA INFORMATIVA

Diligències Prèvies 399/2008 sobre desaparicions forçades. Jutjat Central d’Instrucció núm. 5. Madrid

El Fòrum per la Memòria del País Valencià, es va personar el dia 28 de juliol de 2008, en el Jutjat Central d’Instrucció núm. 5 de Madrid, i presentà dades que proven que a València es van cometre, al parer d’experts, DELICTES DE CRIMS CONTRA LA HUMANITAT. La denúncia està recolzada en les dades obtingudes per la investigació realitzada per aquesta Associació sobre l’abast de la repressió franquista a València. La personació va ser admesa a tràmit amb data 28 d’agost de 2.008, i ocupa el Tom V del Sumari, segons la Providència del magistrat-jutge Baltasar Garzón, titular d’aquest Jutjat.

La investigació ha permés descobrir 6 fosses comunes al Cementeri General de València, que tant en l’opinió de Joan Garcés, jurista, Premi Nobel Alternatiu i advocat en causes de crims contra la Humanitat, com de Francesco Cossiga, expresident d’Itàlia, són “les fosses més grans de la història europea del segle XX”, i ocupen totes elles una superfície de 41.020 m2. El descobriment de les fosses, junt amb els Llibres de Registre de Soterraments que les documenta, ha permés la identificació de més 24.000 persones totes tirades a les fosses comunes entre l’1 d’abril del 1.939 i el 31 de desembre del 1945.

Aquestes persones, segons les causes de les seues morts registrades en els Llibres pels franquistes mateixos, van ser executades extrajudicialment o mortes a conseqüència de les miserables condicions de vida i de la pobresa extrema que el franquisme els va imposar, i que va comprendre a la totalitat dels grups socials: hòmens, dones, xiquets, xiquetes i persones majors, tant en situació de detenció com sense.

La investigació demostra que l’estratègia franquista va ser “de destrucció cultural, per determinar una configuració social, tant per l’eliminació d’una elit cultural, com per l’extermini intencionat d’un grup social diferenciat, dirigida la repressió implacable contra classes socials populars” (Joan Garcés). Aquests fets els entenem emmarcats dins de l’existència d’un règim institucionalitzat d’opressió i dominació contra la població civil, que, per mitjà de tractes inhumans, va causar intencionadament grans patiments i va atemptar greument contra la integritat física, la salut i la vida de les persones. Una població civil constituïda en primera fase, per tot el grup humà vinculat als vençuts en la guerra civil d’Espanya, iniciada amb la sublevació militar del General Franco, que va sotmetre esta població a un règim de plena i total marginació en institucions públiques i religioses habilitades per a la seua concentració o tancament.

DOCUMENTACIÓ APORTADA

- Les dades com ara nom i cognoms, data de soterrament, edat, causa de mort, procedència i lloc exacte de soterrament en la fossa de 24.000 persones, totes elles tirades a les 6 fosses comunes del cementeri de València des del dia 1 d’abril d’1.939 al 31 de desembre de 1945.

- Informe sobre el nombre de víctimes soterrades en una de les fosses comunes, anomenada de la Secció 5a Dreta, des del dia 1 de gener de 1945 al 19 d’octubre de 1.950 i que s’eleva a 16.534 persones.

- Informació que acredita que a les fosses comunes, a banda de les 24.000 persones identificades, van ser igualment tirats diversos milers de persones sense registrar, acreditat en l’estudi aportat, encara inconclús. Només en la fossa anomenada de la Secció 8a Dreta, podria haver-hi milers de víctimes clandestines, ja que només van ser registrades persones en el quadro núm. 1 dels 3 que consta la fossa, entenent que açò suposa una situació de desaparicions forçades massives. El nombre total de víctimes tirades a les fosses comunes de València, entre les documentades i no registrades, podria arribar al nombre de 65/70.000 persones

El dia 22 de setembre, aquesta Associació aportarà, junt amb les altres associacions denunciants, un llistat de dades de 2.300 persones afusellades a Paterna (València), des de 1939 a 1952, elaborat per esta associació a partir de la relació publicada per la Revista El Temps. En tal estudi es fa constar que el llistat de persones afusellades a Paterna durant aqueix període és incomplet, al no existir un estudi que comprenga el nombre real de persones afusellades en aquesta localitat.

València, 20 de setembre del 2008


Diligencias Previas 399/2008. Juzgado Central de Instrucción nº 5. Madrid

El Fòrum per la Memòria del País Valencià, se personó el día 28 de julio de 2.008, en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de Madrid, presentando datos que prueban que en Valencia se cometieron, al entender de expertos, DELITOS DE CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD. La denuncia está apoyada en los datos obtenidos por la investigación realizada por esta Asociación sobre el alcance de la represión franquista en Valencia. Dicha personación fue admitida a trámite con fecha 28 de agosto de 2.008, ocupando el Tomo V del Sumario, según la Providencia del magistrado-juez Baltasar Garzón, titular de este Juzgado

La investigación ha permitido descubrir 6 fosas comunes en el Cementerio General de Valencia, que tanto en la opinión de Joan Garcés, jurista, Premio Nobel Alternativo y abogado en causas de crímenes contra la Humanidad, como de Francesco Cossiga, ex presidente de Italia, son “las fosas más grandes de la historia europea del siglo XX”, ocupando todas ellas una superficie de 41.020 m2. El descubrimiento de las fosas, junto a los Libros de Registro de Enterramientos que las documentan, ha permitido la identificación de más 24.000 personas todas tiradas a las fosas comunes entre el 1 de abril de 1.939 y el 31 de diciembre de 1.945.

Estas personas, según las causas de sus muertes registradas en los Libros por los propios franquistas, fueron ejecutadas extrajudicialmente o muertas a consecuencia de las miserables condiciones de vida y de la pobreza extrema que el franquismo les impuso, y que abarcó a la totalidad de los grupos sociales: hombres, mujeres, niños, niñas y personas mayores, tanto en situación de detención como sin ella.

La investigación demuestra que la estrategia franquista fue “de destrucción cultural, para determinar una configuración social, tanto por la eliminación de una élite cultural, como por el exterminio intencionado de un grupo social diferenciado, dirigida la represión implacable contra clases sociales populares” (Joan Garcés). Estos hechos los entendemos enmarcados dentro de la existencia de un régimen institucionalizado de opresión y dominación contra la población civil, que, mediante tratos inhumanos, causaron intencionadamente grandes sufrimientos y atentaron gravemente contra la integridad física, la salud y la vida de las personas. Una población civil constituida en primera fase, por todo el grupo humano vinculado a los vencidos en la guerra civil de España, iniciada con la sublevación militar del General Franco, que sometió a esta población a un régimen de plena y total marginación en instituciones públicas y religiosas habilitadas para su concentración o encierro

DOCUMENTACIÓN APORTADA

- Los datos tales como nombre y apellidos, fecha de enterramiento, edad, causa de muerte, procedencia y lugar exacto de enterramiento en la fosa de 24.000 personas, todas ellas tiradas a las 6 fosas comunes del cementerio de Valencia desde el día 1 de abril de 1.939 al 31 de diciembre de 1945.

- Informe sobre el número de víctimas enterradas en una de las fosas comunes, llamada de la Sección 5ª Derecha, desde el día 1 de enero de 1.945 al 19 de octubre de 1.950 y que se eleva a 16.534 personas.

- Información que acredita que a las fosas comunes, aparte de las 24.000 personas identificadas, fueron igualmente tiradas varios miles de personas sin registrar, acreditado en el estudio aportado, todavía inconcluso. Solo en la fosa llamada de la Sección 8ª Derecha, ya pudiera haber miles de víctimas clandestinas, ya que solamente fueron registradas personas en el cuadro nº 1 de los 3 de que consta la fosa, entendiendo que ésto supone una situación de desapariciones forzadas masivas. El número total de víctimas tiradas a las fosas comunes de Valencia, entre las documentadas y no registradas, pudiera alcanzar el número de 65/70.000 personas

El día 22 de setiembre, esta Asociación aportará, junto a las demás asociaciones denunciantes, un listado con los datos de 2.300 personas fusiladas en Paterna (Valencia), desde 1939 a 1952, elaborado por esta asociación a partir de la relación publicada por la Revista El Temps. En dicho estudio se hace constar que el listado de personas fusiladas en Paterna durante ese periodo es incompleto, al no existir un estudio que abarque el número real de personas fusiladas en esta localidad.

Valencia, 20 de setiembre de 2008

<//tr>
 
 
 
 

dimarts 13 de maig


Adquisición del libro

dijous 15 de febrer de 2007

Llistat de gent republicana morta a les presons de València soterrades a les Fosses Comunes

diumenge 10 de desembre de 2006


LLISTATS DE GENT SOTERRADA ALS FOSSARS COMUNS DEL CEMENTIRI DE VALÈNCIA

Creative Commons License Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@yahoo.es